wz

ČSN 332000-3 Elektrické instalace nízkého napětí

ČSN 332000-3 Základní charakteristiyk elektrických zařízení

POŠLI POPTÁVKU revizní technik elektrických zařízeníCENA DOHODOU bez DPH

PROVEDU REVIZE ceník revize elektro Praha ceník revize hromosvodu Praha ceník revize elektrospotřebičů Praha Ceník revizních prací elektro

ČSN EN 332000-4-41 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí;část 4-41: Ochranné opatření pro zajištění bezpečnosti -  Ochrana před úrazem  elektrickým proudem.


Tato norma stanoví základní požadavky na ochranná opatření, která je nutno v elektrických instalacích o napětí do 1 000 V provést, aby byla zajištěna ochrana osob před úrazem elektrickým proudem. Je založena na  ČSN EN 61140, která je základní normou bezpečnosti, jež se uplatňuje na ochranu osob a hospodářských zvířat. EN 61140 je určena k tomu, aby určila základní principy a požadavky, které jsou společné pro elektrické instalace a zařízení, nebo které jsou potřebné pro koordinaci těchto požadavků.

Tato norma stanovuje podrobnější pravidla a požadavky na ochranu v elektrických instalacích, a to především v případě poruchy na elektrickém předmětu nebo připojovaném zařízení. Zabývá se také uplatněním a koordinací těchto požadavků ve vztahu k vnějším vlivům. Uvádí též pro určité případy požadavky na uplatnění doplňkové ochrany.

Prostory se z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem dělí na:

 • normální
 • nebezpečné
 • zvláště nebezpečné

Pojem „prostory NORMÁLNÍ“ se používá také v ČSN 33 2000-3, ale vztahuje se na sílu působení vnějších vlivů. 

Ochrana je dělena na:

a/ dotyku nebezpečných živých částí

 • zabráněním vzniku možnosti průtoku proudu tělem
 • omezením proudu

b/ dotyku částí neživých

 • zabráněním vzniku možnosti průtoku proudu
 • omezením proudu
 • samočinným odpojením

c/ jiných nežádoucích účincích

 • vhodným umístěním
 • použitím ochranných pomůcek

Rozdělení napětí z hlediska nebezpečného dotyku:

 • nebezpečné napětí
 • bezpečné malé napětí

Meze malých bezpečných napětí s ohledem na členění prostorů:

1/ Při dotyku částí živých

 • prostory normální: 50 V st. nebo 100 V ss.
 • prostory nebezpečné: 25 V st. nebo 60 V ss.
 • prostory zvlášť nebezpečné: 12 V st. nebo 25 V ss.

2/ Při dotyku částí neživých

 • prostory normální: 50 V st. nebo 120 V ss.
 • prostory nebezpečné: 50 V st. nebo 120 V ss.
 • prostory zvlášť nebezpečné: 25 V st. nebo 60 V ss.
Druhy elektrických sítí pro revize elektro:
- Druh elektrické sítě má také vliv na způsob ochrany před nebezpečím úrazu el. proudem.
Rozvodné sítě rozdělujeme :podle soustavy:
 • - stejnosměrné
 • - střídavé
podle počtu pracovních vodičů :
 • - jednofázové
 • - dvoufázové
 • - třífázové
Důležité je rozdělení sítí podle způsobu uzemnění sítě zohledňujeme při revizi
1.písmeno – vztah sítě a země, ale může být se zemí spojena přes velkou impedanci
 • T - spojení bodu, uzlu, vodiče se zemí ( Tera=země )
 • I - síť není spojena se zemí, ( Izolace )
2.písmeno - vztah neživých částí k zemi,to je ochrana neživých částí
 • T - nepřímé spojení se zemí
 • N - přímé spojení neživých částí s uzemněným bodem sítě
Doplňující písmena pro revize elektroinstalace:
 • S - ochranný vodič je oddělený od středního vodiče ( Separovaný )
 • C - funkce středního a ochranného vodiče je sloučena (C-kombinovaná)

BANKY CESTOVKY AUTO ENERGIE SLUNCE TEPELNÁ ČERPADLA  LED ZDROJE Energie Elektro-topení databaze ZL Sklenarstvi Radon Pneumatiky Obklady