wz

ČSN 332000-6 Revize

ČSN 332000-6 Výchozí revize-pravidelná revize

POŠLI POPTÁVKU revizní technik elektrických zařízeníCENA DOHODOU bez DPH

PROVEDU REVIZE ceník revize elektro Praha ceník revize hromosvodu Praha ceník revize elektrospotřebičů Praha Ceník revizních prací elektro

ČSN 33 2000-6: Revize elektro - revize elektroinstalace

S účinností od 2009-09-01 se nahrazuje ČSN 33 2000-6-61 ed. 2 z dubna 2004.

61 - Výchozí revize

Pracovníci provádějící revizi musí mít k dispozici informace požadované (schémata, výkresy apod.)Součástí revize je porovnání zjištěných výsledků s odpovídajícími předepsanými požadavky, při revizi nesmí dojít k ohrožení osob nebo majetku.
Prohlídka
Provádí se před zkoušením, obvykle při vypnutém napětí,prohlídkou se zjišťuje, zda elektrické předměty:
• vyhovují normám (přezkoumání certifikátů od výrobce)
• jsou řádně zvoleny a instalovány (v souladu s návody výrobce)
• nejsou poškozeny
Prohlídkou při revizi se ověřuje:
• způsobu ochrany
• použití protipožárních přepážek a jiných opatření na ochranu před šířením ohně a před tepelnými účinky
(za tyto zodpovídá dodavatelská firma – revizní technik se přesvědčí, že k zamýšlenému uvedení do
provozu bylo vydáno potvrzení této firmy)
• volba vodičů a jejich označení
• volba a seřízení ochranných a monitorovacích přístrojů
• použití a vhodné umístění vhodných odpojujících a spínacích přístrojů
• ochranné opatření proti vnějším vlivům
• vybavení schématy, varovnými nápisy a dalšími informacemi
• označení obvodů
• spojování vodičů
• přístupnost zařízení pro obsluhu a údržbu
Zkoušení
Metody popsané jsou referenční, možno používat i jiné.
• spojitost vodičů – ochranných a pospojování a v případě kruhových koncových obvodů také fázových
• Izolační odpor -
SELV-PELV do 250V větčí než 0,5Mohm
Do 500V -  500V - větší než 1Mohm
nad 500V - 1000V -  větší než 1 Mohm
Pokud nelze odpojit přístroje, které by mohly být zkušebním napětím poškozeny, je možno zkušební napětí
snížit na DC 250 V. Přitom však izolační odpor musí vykazovat hodnotu nejméně 1 MΩ.
• ochrany SELV, PELV nebo elektrickým oddělením
o SELV - změřením izolačního odporu se musí ověřit oddělení živých částí od živých částí ostatních
obvodů a od země
o PELV - změřením izolačního odporu se musí ověřit oddělení živých částí od živých částí ostatních
obvodů a od země
o ochrana elektrickým oddělením - změřením izolačního odporu se musí ověřit oddělení živých
částí od živých částí ostatních obvodů a od země. V případě elektrického oddělení s více než
jedním spotřebičem se měřením nebo výpočtem musí ověřit, že v případě dvou poruch se alespoň
jeden z obvodů odpojí. Doba odpojení musí odpovídat době předepsané pro ochranu sít TN.
o izolační odpor podlahy a stěn - musí se provést alespoň tři měření ve stejném prostoru. Jedno z
přibližně 1 m od některé přístupné vodivé části a další dvě se provedou dále.
• ochrana automatickým odpojením od zdroje
o TN:
 změřením impedance
 alternativně je možno provést výpočet, a pokud uspořádání instalace umožňuje ověření
délky a průřezu vodičů, postačuje ověřit spojitost ochranných vodičů
 ověřením charakteristik předřazeného jištění (prohlídkou)
 jestliže požadavky tohoto článku nejsou splněny nebo pokud se o nich pochybuje a přitom je
provedeno doplňující pospojování, musí se ověřit jeho účinnost
o TT:
 změřením odporu zemniče
 ověřením charakteristik předřazeného jištění (prohlídkou)
o IT:
 výpočtem nebo měřením proudu, vzniklého v případě první poruchy
 při druhé poruše se měří RA nebo Zs podle toho, jestli vzniknou poměry jako TT nebo TN
• doplňková ochrana (např. chránič) - účinnost se ověřuje prohlídkou a zkouškou
• zkouška zapojení přístrojů
• kontrola sledu fází
• funkční zkouška (rozváděče sloužící pro spínání, řízení, blokování a pro pohony)
• ověření úbytku napětí - a to měřením impedance smyčky nebo pomocí nomogramů
Vypracování zprávy o výchozí revizi a výsledky zkoušek
(záznamy o zkoušených obvodech a výsledkyB musí být identifikován každý obvod s uvedením příslušného ochranného přístroje).
Zpráva může obsahovat doporučení, jaké opravy a vylepšení jsou ještě vhodné.
Ve výchozí revizi musí být doporučena lhůta pro první pravidelnou revizi.
Zprávu musí podepsat nebo se na ní jinak prokázat oprávněná osoba. (Zde je prostor pro použití elektronického podpisu.)
2 roky v prostorech sloužící ke shromažďování více než 250 lidí;
2 roky v nemocnicích a pečovatelských ústavech;
3 roky ve školství -divadla, kina apod. 3 roky,
2 roky s kapacitou nad 250 lidí
hotely apod. 3 roky; shromažďování nad 250 lidí - 2 roky
Příloha C - Pokyny k uplatnění pravidel stano
vených v článku 61 – Výchozí revize
Spojování vodičů – v případě pochybností se doporučuje měřit odpor spojení, který by neměl být větší než odpor vodiče délky 1 m.
Měření izolace - měření se provádí na začátku. Jestliže je naměřená hodnota nižší než hodnota uvedená v tabulce, může být instalace rozdělena do skupin obvodů.
Pokud je v jedné skupině obvodů naměřená hodnota nižší, musí se změřit izolační odpor každého obvodu v této jedné skupině.
Jestliže jsou některé obvody odpojeny např. stykači, měří se izolační odpor těchto částí samostatně.
U instalací venku a v prostorech, jejichž podlahy jsou ostřikovány, musí být izolační odpor obvodů bez připojených spotřebičů alespoň 500 T na jeden volt.
Hodnota izolačního odporu v sítích IT vybavených hlídačem izolačního stavu se udržuje na hodnotě 50 T na jeden volt. Klesne-li pod tuto hodnotu, je nutné, aby to bylo signalizováno a aby byly zahájeny práce na odstranění poruchy.
U topných prvků v podlahách musí být izolační odpor pod 250 kT pro jmenovité napětí 230 V a 400 kT pro jmenovité napětí 400 V.
Pro instalace provozovaných za nevhodných podmínek okolí, nebo venku, instalací v mokrých a prosáklých prostorách (např. v pivovarech, barvírnách, koželužnách apod.), kdy není možné hodnoty dodržet, se uplatní ještě jiná opatření např. uzemnění neživých upevňovacích částí, nebo umístění hořlavých hmot od vodičů obvodu. Je možné uplatnit i citlivé proudové chrániče.

revize elektro, měření osvětlení, revize elektrospotřebičů, revize ČEZ, revize PRE, revize přístrojů, revize hromosvodů, revize rozvaděčů, revize přípojky, revize elektroinstalace, revize elektro strojů, revize elektrických zařízení, revize hromosvodu

elektrotechnika v bankovnictví elektrotechnický kongres databáze revizních techniků úspory elektro  úspora energie  úsporně led světlo  elektro obklady  elektro pneu nářadí  izolace proti radonu