wz

FAQ ELEKTROREVIZE PRAHA

Faq Elektro revize v Praze 5,Praze 6

POŠLI POPTÁVKU revizní technik elektrických zařízeníCENA DOHODOU bez DPH

PROVEDU REVIZE revize elektro Praha revize hromosvodu Praha revize elektrospotřebičů Praha Praha 6

Pro kvalitní provedení pravidelné revize elektroinstalace je nutné mít od provozovatele tyto podklady:

   1) Dokumentaci elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení.

   Další velký problém. U většiny starších zařízení není dokumentace vůbec, nebo neodpovídá skutečnosti. Potřeba dokumentace se projeví zejména při poruchách, ale u složitějších zařízení je její absence nepříjemná i při údržbě a revizích. Revizní technici mají povinnost dokumentaci vyžadovat. Pokud neexistuje, musí být v revizní zprávě podrobný popis revidovaného zařízení a navíc revizní technik musí její zhotovení v rozsahu potřeby údržby, oprav a revizí ve výsledku prohlídky (závadách) vyžadovat. Při zjištění, že dokumentace neodpovídá skutečnosti je při nepatrných změnách vhodná její úprava, při změnách rozsáhlejších - analogie předchozího textu.

   2) Protokoly o určení druhu prostředí (vnějších vlivů) - podklad pro revizi elektro.

   Norma ČSN 33 2000-3 neobsahuje požadavek na přehodnocení působení vnějších vlivů, pokud existují protokoly o určení prostředí dle dříve platné ČSN 33 0300. Samozřejmě mluvím o situaci, kdy nedošlo ke změně, nebo kdy může podrobnější určení ovlivnit požadavky na elektrické zařízení (např. velký počet osob, způsobilost osob). U prostorů normálních bez dalších zpřísňujících vlivů a v případech, kdy jsou požadavky dány příslušnou technickou normou vystačíme s konstatováním v dokumentaci nebo předchozí revizní zprávě.

   3) Zásady pro údržbu elektrického zařízení,tj. kontrol, revizí, zkoušek a měření.

   S komplexním plněním tohoto požadavku se setkáváme velice zřídka. Harmonogram údržby zaniká nebo se minimalizuje, podle informací které mám, i u velkých organizací. Revizní technik má povinnost na uvedenou situaci reagovat. Skutečností ale je,že se v revizní právě s vyhodnocením údržby setkáváme velmi zřídka. Problémy obvykle nedělá přehled o revizích a tím pádem ani o zkouškách a měření (za předpokladu, že jsou revize prováděny).

   4) Záznamy s výsledky provedených kontrol podle řádu preventivní údržby s podpisem pověřeného pracovníka

   V podstatě se jedná o záznamy o prováděné údržbě. Pokud existují, je nutné prověřit potřebné náležitosti ( minimálně - přesné určení elektrického zařízení, datum provedení, jméno a podpis pracovníka). Jedná-li se o podklad pro revizi, nebo podklad pro prodloužení lhůty revize, musí záznam obsahovat konkrétní výsledky měření, použitý měřící přístroj včetně výrobního nebo evidenčního čísla a potvrzení platné kalibrace. Výsledky měření doporučuji v číselných údajích. Důvod - při následné revizi posoudit pro potřebu majitele nebo uživatele, zda se stav el.zařízení nemění, zlepšuje či zhoršuje.

   revize elektrospotřebičů-revize elektrických přístrojů a zařízení informační techniky

   počítače, tiskárny, kopírky, monitory,reproduktory, faxy, servry, adaptery,  kancelářská a výpočetní technika,

   5) Zpráva o předchozí revizi i pro revize hromosvodů

   U novějších zařízení to ve většině případů není problém. U zařízení, kde požadavek právního předpisu nebyl plněn a není k dispozici revize o poslední revizi ani revize výchozí, je nejvhodnější provést revizi pravidelnou v rozsahu revize výchozí. O důvodu musí být v revizní zprávě informace.

   6) Záznamy o změnách, ke kterým se na revidovaném elektrickém zařízení došlo od poslední revize

   Obvykle se jedná o změny, které nastaly při odstraňování poruch nebo došlo k rozšíření stávajících uvedenými v bodě č.4.

   revize elektrických a elektronických přístroje

   Příklady přístrojů pro revize elektrospotřebičů-laboratorní přístroje, měřící přístroje, specializované přístroje

   7) Doklady z dozorové činnosti orgánu státního odborného technického dozoru.

   Málokterý majitel nebo provozovatel elektrického zařízení si uvědomuje, že má při zahájení revize předložit protokol o dozoru. Je tedy na revizním technikovi, aby se na to, zda byl od poslední revize proveden odborný dozor, zeptal. Do revizní zprávy je vhodné podat informaci i o skutečnosti, že dozor proveden neby