wz

Informace ELEKTROREVIZE | PRAHA

Info Elektro revize v Praze 5,Praze 6

POŠLI POPTÁVKU info revizní technik elektrických zařízeníCENA DOHODOU bez DPH

PROVEDU REVIZE info revize elektro Praha info revize hromosvodu Praha revize elektrospotřebičů Praha info revize Praha 6

Revize elektrických instalací dle ČSN 331500 a ČSN 332000-6-61

   Novela harmonizačního dokumentu dává širokou škálu možností uplatnitelných v národních předpisech, pravidlech pro elektrotechniku. Například požadavek , že revizi má provádět osoba znalá, která je pro provádění revizí kvalifikovaná, nechává zcela na rozhodnutí příslušné země, zda to bude revizní technik s požadavky odpovídajícími § 9 stávající vyhlášky 50/1978 Sb., nebo např. specializovaný elektrotechnik.

   Revize elektrické instalace ČSN 332000-6-61

   Povinnost revidovat elektrická zařízení, která mohou ohrozit lidské zdraví, užitková zvířata nebo majetek a okolní prostory za stanovených podmínek provozu elektrickým proudem nebo napětím nebo jevy vyvolanými účinky elektřiny ( i atmosférické, statické), je dána právním předpisem - zákoníkem práce. Dále je to doposud platná prováděcí vyhláška k zákonu o bezpečnosti práce č.48/1982 Sb. „Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení“ a konečně nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. V nařízení vlády je požadavek na provozní dokumentaci, jejíž nedílnou součástí jsou záznamy o poslední nebo mimořádné revizi elektroinstalace.

   Revize elektrické instalace dle ČSN 331500

   Účelem revize je posouzení a ověření stavu technického zařízení z hlediska bezpečnosti. Toto ověření provede revizní technik a dá informaci formou revizní zprávy. Výjimkou z tohoto postupu jsou situace, kdy je v průběhu revize zjištěna závada, kterou lze označit jako bezprostřední ohrožení zdraví nebo života. Ohrožení majetku z tohoto pohledu je nutno přesně vyhodnotit (požár, výbuch apod.). V těchto případech je nutné situaci bezprostředně řešit s majitelem nebo provozovatelem. Revizní technik nemá pravomoc odpojit zařízení s následkem omezení potřeb majitele, pokud není jeho zaměstnancem s příslušnou pravomocí. Takže je většinou na vedoucím pracovníkovi majitele nebo provozovatele, aby posoudil míru ohrožení a riziko podstoupené dalším provozem ve smyslu § 132a zákoníku práce.

   Revize elektrické instalace - ČSN 332000-1

   V ČSN 33 2000-1 se s drobnou úpravou oproti změně 2 normy z roku 1995 dozví revizní technik, že je přípustné při údržbě a revizích posuzovat elektrické zařízení podle předpisů a norem platných v době, kdy byla uvedena do provozu nebo rekonstruována. Podmínkou pro toto stanovisko je, že stav zařízení není v rozporu s požadavky na bezpečnost osob nebo nemůže ohrozit majetek. Sporné případy obvykle vyhodnocuje revizní technik. Je-li ohrožení jednoznačné, provádí se oprava nebo rekonstrukce již na popud vedoucího elektrotechnika nebo pracovníků pověřených údržbou nebo opravami.

   revize elektrické instalace - v jakém rozsahu není nutná

   V připomínkovém řízení k normě ČSN 33 1500 v roce 1990 se podařilo prosadit úlevu z požadavku na výchozí revizi nového zařízení. Jedná se o rozšíření stávajícího elektrického obvodu nn, které nevyžaduje změnu jištění. Zprávu o výchozí revizi nahrazuje až do nejbližší pravidelné revize záznam o kontrole (podložený potřebným měřením a úpravou dokumentace) se jménem, datem a podpisem pověřeného pracovníka.

   platnost revize elektré instalace

   Platnost revizní zprávy je u vyhrazených technických zařízení elektro do konce kalendářního roku po příslušném počtu stanovených let (charakter objektu, působení vnějších vlivů) pokud právní předpis nebo technická norma pro dané zařízení nestanoví jinak. Tato „úleva“ se netýká elektrických zařízení, u nichž je stanovena lhůta kratší jednoho roku. Povinnost sledovat platnost revizních zpráv je po právní stránce dána majiteli, který ji obvykle prokazatelně převádí na vedoucího elektrotechnika či revizního technika. Zpráva o revizi pravidelné musí být uložena nejméně do předání následné zprávy o revizi. Jako jeden z podkladů vyžaduje revizní technik zprávu o revizi výchozí, která má být u majitele uložena po celou dobu provozu el. zařízení.

   Revize elektrická instalace

   V revidované normě je především stanoveno, že každá instalace (pokud je to prakticky možné) musí být před uvedením do provozu revidována. Do revidované normy je doplněno upozornění, že revize musí být provedena nejen po dokončení celé instalace ale i po dokončení oprav na ní - ovšem s tím vysvětlením, že se to netýká rozšíření obvodu podle čl. 2.7 ČSN 33 1500

   revize elektrické instalace - výklad dle ČSN 332000-6-61

   V normě se jedná o revize elektrických instalaci. To je zásadní rozdíl oproti normě ČSN 33 1500, která pojednává o revizi veškerých elektrických zařízení. Elektrické zařízení je (alespoň u nás) chápáno jako zařízení, které ke své činnosti nebo působení využívá účinků elektrických nebo elektromagnetických jevů (viz ČSN 33 0010 i ČSN 33 0050-826), zatímco elektrická instalace je definována (v ČSN 33 0010 a ještě lépe pak v ČSN 33 0050-826) jako sestava vzájemně propojených elektrických předmětů (associated electrical equipment), které mají koordinované charakteristiky a které slouží k plnění jednoho nebo několika určených úkolů. Norma tedy nehovoří o revizích rozsáhlých elektrických zařízení (jako jsou strojní a jiná zařízení), ale pouze v podstatě o revizích toho, co je pevně instalováno, je nepohyblivé, (lapidárně a ne zcela přesně řečeno) co je ve zdi

   Do této kategorie patří veškeré elektrospotřebiče, které jsou napojovány pohyblivými elektro přívody k elektrickým rozvodům, slouží k vrtání, broušení, stříhání, bourání, letování apod., a při činnosti jsou drženy v ruce.Vzhledem k tomu, že se jedná vlastně o elektrospotřebiče, platí i pro přenosné elektro nářadí podobná pravidla jako u spotřebičů s tím rozdílem, že sou jinak zařazeny do skupin a tím pádem jsou i jinak určeny termíny revizí.Revize elektroinstalace se také provádí pro distributory elektrické energie dle jejich požadavků. Každý distributor elektrické energie má své
   stanovené připojovací podmínky. A právě pro připojení k síti distributora je zapotřebí revize elektroinstalace ( revize elektro přípojky ).

   ní, ale i na zařízení po rekonstrukci nebo při rozšíření elektroinstalace.

   autoelektrika   elektrotechnika v bankovnictví elektrotechnický kongres databáze revizních techniků úspory elektro  úspora energie  úsporně led světlo  elektro obklady  elektro pneu nářadí  izolace proti radonu