wz

Revize hromosvodu v PRAZE

Revize hromosvodu v Praze 5,Praze 6 

POŠLI POPTÁVKU PrahaCENA DOHODOU bez DPH

PROVEDU REVIZE Praha revizní technik elektro přístrojů Ceník revizních prací elektro
  • REVIZE HROMOSVODU Praze a okolí revize hromosvodu

   Revize hromosvodujsou předepsány platnými technickými normami pro ochranu staveb a budov. Revize hromosvodu provádějte pravidelně-provedu revizi hromosvodu-revize obsahuje prohlídku soustavy-měření soustavy a vypravování revizní zprávy-současně mohu provést s revizí hromosvodu i revizi elekro.
  • Revize hromosvodu bytové a kancelářské domy-revize hromosvodu hotely a ubytovny revize hromosvodu Praha

   Jak zabezpečit naše obydlí před rizikem vzniku požáru od úderu blesku? Provádějte revizi hromosvodu v termínech!
  • Revize hromosvodu školy-školky-jesle revize hromosvodu Praha

   Hromosvod musí mít dle vyhlášky instalovány zejména ty budovy, kde opravdu existuje reálné nebezpečí a kde by mohl blesk ohrozit život a zdraví osob nebo způsobit značné majetkové škody. Jedná se například o činžovní domy, školské či zdravotnické budovy, průmyslové objekty, stavby převyšující okolí, postavené na návrší apod. Záleží na odpovědnosti každého z nás, zda na svém rodinném domě, chatě či chalupě nechá nainstalovat hromosvodní soustavu. Bezpečnost objektu Vám zajistírevize hromosvodu.
  • Revize hromosvodu rodinné domy - revize hromosvodů sportovní areály revize hromosvodu Praha 6

   Samotný hromosvod je většinou konstruován především na ochranu budovy před poškozením bleskem a před vznikem požáru od blesku, v ochraně domácích spotřebičů nám však příliš nepomůže.Provádějte pravidelné revize hromosvodu. Jak tedy máme chránit sebe a své elektrické a elektronické přístroje před poškozením během bouřky? Vedle hromosvodů – což je vnější ochrana - existuje i vnitřní složka ochrany proti atmosférické elektřině - bezpečnost Vám zajistí revize hromosvodu
  • Revize hromosvodu průmyslové provozy-revize hromosvodu kina-revize hromosvodu divadla

   Jak zabezpečit naše obydlí před rizikem vzniku požáru od úderu blesku? Udržovat soustavu hromosvodu v dobrém stavu-provést revize hromosvodu a odstranit závady!

  • Revize hromosvodu živnostenské provozy-revize hromosvodu zdravotnické objekty

   Jak zabezpečit naše obydlí před rizikem vzniku požáru od úderu blesku? Po každém zásahu blesku je nutné provést revize hromosvodu a odstranění závad!

  Revize hromosvodu.PROČ a JAK a KDY?

  Revize hromosvodů je ze základních povinností provozovatele objektu a zařízení

  CENA revize hromosvodu se odvíjí od velikosti objektu-výšky,obvodu a členitosti střechy

  Revize hromosvoduse musí provádět ve lhůtách daných v ČSN331500.. Obvykle to bývá tři nebo pět let. Vlastní revizi hromosvoduse skládá z vizuální prohlídky soustavy hromosvodu, zkoušky spojů a úplnosti soustavy. Potom následuje rozpojení zkušebních svorek a u zemniče je provedeno měření zemního odporu. Pokud vykazuje hodnoty vyšší než 15 Ohmů, posílí se příslušný zemnič, aby splňoval předepsaný odpor.
  Pravidelná revize hromosvoduv předepsaných lhůtách Vám dává jistotu funkčnosti soustavy. Nerevidovaný objekt sice může mít hromosvod taky funkční,ale je zde paralela s automobilovou STK. Stane-li se autonehoda a je ve hře auto bez STK, pak je smůla veliká, neboť nikoho nebude zajímat, že auto protivníka je pojízdný šrot. Totéž hromosvod bez revize. Stane-li se při zásahu bleskem pojistná událost, bude likvidátor pojišťovny hledat všechny cesty k tomu, aby Vám nemuseli platit pokud možno nic. A prošlá revizní zpráva je pro ně vítanou situací a vidina tučné pojistky se Vám rozplyne. Taková je praxe.

  Pozor na bouřky a blesky! Zajistěte si klid provádějte revize hromosvodu

  Jak zabezpečit naše obydlí před rizikem vzniku požáru od úderu blesku? A jak se chovat za bouřky?

  V jednom průměrném roce se vyskytuje 25 až 40 bouřkových dní a blesky každoročně zapříčiní vznik požárů, které zasáhnou lidská obydlí.Jak se chránit? Provádějte pravidelné revize hromosvodu . Blesk je vlastně silný elektrický výboj vzniklý v atmosféře. Samotný úder blesku lze chápat jako zkrat mezi mrakem a zemí, kdy se výboj sestupující z mraku setká s výbojem ze země a bleskový proud, který následně prochází, dosahuje hodnot několika desítek až několika stovek tisíc ampérů. Takový výboj může způsobit nejen požár, ale díky tzv. přepěťovým impulsům i značné škody na elektrických a elektronických přístrojích a zařízeních uvnitř budov, a co hůř, zapříčinit i úrazy elektrickým proudem. Známe také případy, kdy po zásahu bleskem došlo k průmyslovým haváriím a tedy i astronomickým ekonomickým ztrátám. Na vzniku těchto neštěstí se však bohužel často podílí rovněž lidská nedbalost. Řekněme si tedy ve stručnosti, jaká nebezpečí nám a našim obydlím v souvislosti s blesky hrozí a jak se jich vyvarovat. Jak se múžete chránit? Provádějte pravidelné revize hromosvoduV prvé řadě je nutno mít v pořádku hromosvodní soustavu. Hromosvod jako vnější zabezpečení slouží především jako ochrana budov před poškozením bleskem a před vznikem požáru od blesku. Také osoby nacházející se uvnitř nebo vedle objektu by měly být díky hromosvodu chráněny před úrazem způsobeným průchodem bleskového proudu. Vnější ochrana budovy proti účinkům blesku funguje následovně: Jak se chránit? Provádějte pravidelné revize hromosvodu Jímací soustava - tedy jímací tyč a jímací vodiče - zachytí přímý úder blesku do objektu, bleskový proud je bezpečně sveden pomocí systému svodů do uzemňovací soustavy, která ho rozvede v zemi. Za podmínky, že je uzemnění správně zapuštěno do země a dostatečně odizolováno od samotné budovy, pak v zemi dojde k bezpečné neutralizaci blesku. Především však platí jedno velice důležité pravidlo: Nesnažit se vše dělat svépomocí a při výběru zařízení dát na radu kvalifikovaných odborníků. Instalaci a údržbu hromosvodní soustavy bychom určitě měli nechat na odborné firmě. Stejně jako všechna zařízení mající souvislost s elektřinou, musí být i každá hromosvodní soustava udržována v provozuschopném stavu a procházet pravidelné revize hromosvodu. Ta by měla být provedena licencovaným revizním technikem - u běžných objektů alespoň každých 5 let, v případě více rizikových budov (kde např. hrozí nebezpečí požáru a výbuchu) pak každé 2 roky. Revize se rozhodně vyplatí, protože situace, kdy hromosvod nefunguje dobře, je pro objekt i jeho obyvatele ještě nebezpečnější, než kdyby nebyl žádný hromosvod nainstalován. Co dělat? Provádějte pravidelné revize hromosvodu Nutné je také dávat pozor na mechanickou pevnost a na ošetření hromosvodu proti korozi. Zvlášť opatrně postupujte při rekonstrukci objektů a po jejím skončení nezapomeňte celou hromosvodní soustavu znovu uvést do funkčního stavu

  revize hromosvodu v Praze a okolí


  Revize-hromosvodu Praha rozvaděč elektrických revize elektrospotřebičů Praha VTIPY revize elektroinstalace  Praha Ragdoll  Praha