wz

Zákony z oboru elektro

Zákony pro elektrotechniku

POŠLI POPTÁVKU zákonyCENA DOHODOU bez DPH

PROVEDU REVIZE revize elektroinstalace Praha revize elektroinstalace v Praze revize instalace zákovy

Revize hromosvodu: Aktivní hromosvod?

  aktivní hromosvod by měl být konstruován, používán a zkoušen dle požadavků souboru norem ČSN EN 62 305. Metoda ochranného poloměru Rp pro návrh aktivních hromosvodů není podle nového souboru ČSN EN 62 305 dovolena. Při návrhu jímací soustavy aktivního jímače mohou být použity jen dvě metody - valící se koule nebo ochranný úhel. Na základě fyzické délky tyče aktivního jímače se určí ochranný prostor metodou valící se koule nebo ochranného úhlu ( úhel a ). Radioaktivní jímače nejsou přípustné. Aktivní hromosvody ( jímače ) by mněly být označeny značkou CE a mělo by na ně být vypracováno ES prohlášení o shodě se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES ( NV č. 17/2003 Sb. ), i když zařízení pracuje omezenou dobu se statickým nábojem, který nelze přesně definovat. Rozhodně však, by měl výrobce či dovozce vyhotovit prohlášení o shodě s uvedeným souborem norem. Aktivní hromosvod se hlavně používá na památkových objektech vzhledem k tom, že pokrývá větší plochu chráněného objektu s menším počtem jímačů – svodů než pasivní hromosvod. Revize aktivních hromosvodů se provádějí postupem dle požadavků výrobce a technických norem vztahujících se k revizím hromosvodů (ČSN EN 62 305-3 ).


  Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů se změnami: 71/2000 Sb., 102/2001 Sb., 205/2002 Sb., 226/2003 Sb., 277/2003 Sb., 229/2006 Sb., 186/2006 Sb.

  Tento zákon upravuje a) způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, popřípadě jiný veřejný zájem, (dále jen "oprávněný zájem"), b) práva a povinnosti osob, které uvádějí na trh nebo distribuují, popřípadě uvádějí do provozu výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit oprávněný zájem; tímto nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů pro provoz výrobků,^1) c) práva a povinnosti osob pověřených k činnostem podle tohoto zákona, které souvisí s tvorbou a uplatňováním českých technických norem nebo se státním zkušebnictvím, d) způsob zajištění informačních povinností souvisejících s tvorbou technických předpisů a technických norem, vyplývajících z mezinárodních smluv a požadavků práva Evropských společenství.

  Revizní technik provádí mimořádné kontroly elektrospotřebičů, hromosvodů, elektrorevize, elektroinstalace.  Výchozí revize elektro a pravidelná revize. Výchozí revize elektrospotřebičů, hromosvodů, elektrorevize, elektroinstalace se dělá po rekonstrukci nebo vybudování nové instalace. Pravidelná revize elektroinstalace, elektrospotřebičů, elektrorevize, hromosvodů se provádí ve lhůtách dle ČSN 331500 a ČSN 3320000-6.

  revize elektro, měření osvětlení, revize elektrospotřebičů, revize ČEZ, revize PRE, revize přístrojů, revize hromosvodů, revize rozvaděčů, revize přípojky, revize elektroinstalace, revize elektro strojů, revize elektrických zařízení, revize hromosvodu

  autoelektrika   elektrotechnika v bankovnictví elektrotechnický kongres databáze revizních techniků úspory elektro  úspora energie  úsporně led světlo  elektro obklady  elektro pneu nářadí  izolace proti radonu